คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะครุศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หมายเหตุ   ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งรอบ 1 และรอบ 2 ชำระเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 16 พ.ย. 65 ถึง 2 ธ.ค. 65 หากไม่ชำระเงินตามกำหนดเวลา จะถือว่าสละสิทธิ์

คู่มือการกรอกประวัติเพื่อพิมพ์ใบรายงานตัวและพิมพ์ใบชำระเงิน คลิกที่นี่

การรายงานตัวนักศึกษาให้ติดตามประกาศของมหาวิทยาลัยผ่านช่องทาง reg.rru.ac.th หรือ admission.rru.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: Line ID: @academicrru

Tags:

Comments are closed