แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

1) กรุณากรอกข้อมูลทุกรายการที่มี * และ
- กรณี มีงานทำ ต้องกรอกตอนที่ 2
- กรณี ไม่มีงานทำ/ยังไม่ได้ทำงาน ต้องกรอกตอนที่ 3
- กรณี กำลังศึกษาต่อ/ต้องการศึกษาต่อ ต้องกรอกตอนที่ 4
2) ไม่ต้องพิมพ์เอกสารใดๆ เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบจากข้อมูลที่ได้ระบุไว้
3) ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลผ่านทาง LINE OA: @academicrru

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน

ตอนที่ 2 สำหรับผู้มีงานทำแล้ว

ตอนที่ 3 สำหรับผู้ยังไม่ได้ทำงาน

ตอนที่ 4 ความต้องการศึกษาต่อ/กำลังศึกษา

ตอนที่ 5 ความรู้ที่ต้องการเพิ่มเติม/ข้อเสนอแนะ